Sverige behöver en ny bostadspolitik

Marie Linder: Därför har vi tagit initiativ till Bostad 2030.

Sverige har under en längre tid byggt för lite och fel. Resultatet ser vi nu. Byggbolagen börjar få svårt att bli av med sina dyra nyproducerade lägenheter samtidigt som bostadsbristen förvärras för alla med normala inkomster. Skenande bostadsrättspriser, höga hyror och trångboddhet är vardagen för många människor. Detta bostadspolitiska misslyckande kan inte fortgå. Hyresgästföreningen har därför beslutat att ge Anders Sundström ett uppdrag att förutsättningslöst och oberoende leda en bostadsdelegation. Uppdraget är att utveckla en ny och kunskapsbaserad bostadspolitik som ger vanliga medborgare tillgång till ett anständigt boende.

En bostad är inte vilken vara som helst. Rätten till boende lyfts fram i både FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i den svenska grundlagen, trots det avskaffades i praktiken bostadspolitiken på 1990-talet. Bostadsbristen var liten, marknadstron stor och den ekonomiska krisen djup. I den andan gick bostadspolitiken från att vara en utgift i syfte att uppnå bostadspolitiska mål, till att ses som vilken marknad som helst som kunde beskattas och på olika sätt stärka de offentliga finanserna.

Det har inneburit att byggbolagen fokuserat på de bostäder som ger störst vinst, det vill säga bostäder i attraktiva lägen för framför allt köpstarka grupper. Det har också inneburit att hyrorna på en del orter nu är på en nivå som gör att många normalinkomsttagare varken har råd med hyran eller godkänns av fastighetsägaren på grund av att de tjänar för lite.

För köpstarka finns det två alternativ, bostadsrätt eller dyr nyproduktion, men det finns inget alternativ för normalinkomsttagare, trots ett relativt högt bostadsbyggande.

Förändringarna på bostadsmarknaden, en nybyggnation som domineras av dyra bostadsrätter och utförsäljning av delar allmännyttan, har i kombination med låga reala räntor också inneburit att hushållens skulder ökat rekordsnabbt. Skulder som i hög grad finansierar ett dramatiskt prisrally på redan byggda bostäder, inte nyinvesteringar. Detta kommer med säkerhet att fördjupa en kommande konjunkturnedgång och ökar risken påtagligt för en ny allvarlig finanskris.

Dagens marknadsdrivna bostadsbyggande har alltså inte bara lämnat många utanför, utan också gjort hela ekonomin mer konjunkturkänslig. Det gör, enligt en närmast enig ekonomkår, att vi står inför en betydande marknadsdriven avmattning i byggandet. Det skulle leda till att vi går ur askan in i elden när det gäller bostadsbristen.

Bostaden är en av vår tids stora politiska frågor och Hyresgästföreningens vill vara en aktiv part i denna diskussion. Här måste man tänka både nytt och stort. Hur ska till exempel partnerskapet mellan privat och offentligt utformas för att nå både konjunktur- och bostadspolitiska mål?

Hyresgästföreningen är övertygad om att ökad kunskap är den bästa tillgången i arbetet för både dagens och morgondagens hyresgäster. Därför tillsätts nu en oberoende och förutsättningslös bostadsdelegation som ska bidra till att utveckla en ny sammanhållen, social och kunskapsbaserad bostadspolitik.

Delegationen kommer att ledas av Anders Sundström. Hans bakgrund från näringslivet, finansiella sektorn och regeringsarbete ger honom den bredd och kunskap som krävs för ett sådant komplext uppdrag. I uppdraget ingår att han självständigt ska sätta samman delegationen utifrån de kompetenser han bedömer centrala för uppdraget och med hjälp av experter och forskare ta fram nödvändiga underlagsrapporter. I augusti 2018 ska delegationen lämna ett slutbetänkande till Hyresgästföreningen.

Utmaningarna i uppdraget är många. De flesta är överens om att det måste finnas bostäder åt alla medborgare, inte minst hyresrätter för de med vanliga inkomster. Det kräver en helt ny offensiv bostadspolitik anpassad efter dagens verklighet.

För hundratusentals människor i överbelånade bostäder, otrygga och dyra andrahandskontrakt, hemmaboende vuxna barn och trångbodda unga är det bostadspolitiska misslyckandet högst påtagligt.

Hyresgästföreningen är stolta över att vi idag tar ett första steg för att utveckla en hållbar bostadspolitik. Men grunden för en hållbar bostadspolitik för alla grupper i samhället är att politiken tar det yttersta ansvaret och säkrar medborgarnas tillgång till en anständig bostad. Med arbetet i Delegation Bostad 2030 kommer vi se till att politikerna får tillräckligt med kunskap och idéer för att på allvar kunna ta det ansvaret.

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen