Hållbara städer

Lösningar och strategier för framtidens socialt hållbara boende och byggande.

Hållbara städer inom Global Utmaning blir nu en del av Bostad2030.

Under en följd av år drev den oberoende tankesmedjan Global Utmaning opinionsbildning kring klimatkrisen. Vi sammanförde näringsliv, kommuner och akademi samt gav ut rapporter, omvärldsanalyser och policyförslag. Ett av våra fokusområden var vikten av att städer ställer om i FN:s Agenda 2030 anda. 

Tankesmedjan Global Utmaning blev tvungen att avsluta sin verksamhet på grund av bristande finansiering. Nu blir initiativet Hållbara städer en del av Bostad2030.

Under 5000 år har vi byggt städer för totalt tre miljarder människor. Världen står nu inför att vi ska bygga lika mycket till fram till år 2050. Det kräver enorma ansträngningar och dessutom måste dagens resursslukande städer byggas om till hållbara strukturer. Urbaniseringen har också bidragit till ökande ojämlikhet och segregation. Socialt hållbar stadsutveckling är en minst lika stor utmaning som klimatanpassning och att minska städernas fotavtryck på jordens resurser.

Under hösten genomför vi två idéseminarier för att väcka regering, riksbank, kommuner och bransch om vikten av att lösa bostadsfrågan i hela landet. 

Vi satsar nu framåt inom några preliminära teman, som vi vill utveckla tillsammans med Bostad 2030.

Kommande evenemang

Tema platsutveckling

Vi vet idag att social hållbarhet kräver samverkan inte bara kring trygghets- och trivselåtgärder utan också kring strukturella förändringar av den fysiska miljön. Vi vill kalla det platsutveckling. Det handlar om att komplettera befintliga områden med det som saknas genom nybyggnad, ombyggnad, renovering, hållbart resande, och en upprustad närmiljö. Det kräver en ny typ av samverkan som vi vill utveckla formerna för – en sorts värdeskapande förhandlingar.

Tema cirkularitet i bygg- och fastighetsbranschen

Byggandet står för 20 procent av klimatutsläppen. Det handlar både om byggmetoder och organisering av byggplatsen, val av byggmaterial och i högsta grad om att minska byggfusk och svinn och dess koppling till svartarbete och organiserad brottslighet. 

För samhällsutvecklingen handlar det vidare om att återanvända byggnader och byggdelar. Det borde vara det nya normala. Branschen har ett stort utvecklingsansvar där kunskap bara delvis finns. Vi vill titta på hindrande synsätt, organisering och inte minst regelsystemen. 

Tema samhällsbyggande som del i Sveriges gröna omställning

Vi ser industrisatsningarna i Norrland, växande industriorter i Mellansverige och expanderande tjänsteverksamheter i storstäderna. Bostadsbehovet som följer på detta är alla medvetna om. Men rätteligen är detta en gigantisk stads- och samhällsbyggandeutmaning, som kräver att stat, regioner och kommuner går samman. Det ser vi mycket litet av. Här krävs en vital diskussion.

Tema äldreboendefrågan

Hur ser strategierna ut för att lösa ett gott boende för äldre? Utmaningarna handlar inte minst om mängder av äldre flerbostadshus utan hiss, men också om alltför lite innovation kring boendeformer, där äldres initiativ kring byggemenskaper har svårt att finna finansiering. 

Rapporter

Seniora rådgivare

Global Utmaning arbetade med seniora rådgivare som aktivt medverkade i utvecklingen av teman för opinionsbildning och rapporter.

Följande seniora rådgivare ingår nu i det nya arbetet:

Monica Andersson univ lektor, f.d borgarråd Stockholm
Lars Anell f.d. ambassadör, mm
Göran Cars f.d. prof KTH samhällsplanering
Carl-Johan Engström f.d prof KTH stadsutveckling, f.d planeringsdirektör Uppsala
Christer Larsson adj professor LTH stadsbyggnad, f.d. stadsbyggnadsdirektör Malmö
Richard Murray f.d. expert Statskontoret, ordförande Ekoparken
Gun-Britt Mårtenson f.d. ordf HSB, mm
Karolina Skog f.d. miljöminister, mm
Kristian Skånberg expert och utredare LO
Lena Smidfelt Rosqvist Vd Trivector AB